MoDem Mo gesait een of dass en e richteg gemittlechen Kueder as. Hiën as ganz heemlech, kuschelt awer am allerléiwsten mat sénger Frëndin Lulu.
De Mo huet guer kee Problem mat Menschen, si sollen just net hektesch oder hart sin wäll hiën as jo kee jonke Spunt méi.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.

Lulu1D'Lulu as éng ganz douce a verschmuste Kaz. Hat huet mam Mo zesumme geliëwt an as immens frouh mat him. Aner Kazen färt et e bessi.
Dat schéinst fir d'Lulu as um Schouss ze kuschelen a geheemelt ze gin. 

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.

Romi SchwrzchenD'Schwärzchen as als läscht bliwen, séng Geschwester hu schon all een neit Heem fond. Hat as éng zierlech Kätzchen, kléng awer oho, mat vill Charakter an Ausstrahlung.
Am Ufank as et e bessi färtereg bei friëme Leit, ganz séier wärt et sech awer als Superschmuser weisen. Brauch eben einfach e bessi Gedold an da klappt dat.
Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.

 

Lea Klnge KuederDéi 3 Geschwester si fond gin wéi se scho ganz verwëldert waren. De Kiëderchen hei as vill méi zoutraulech gin wann en ee Mensch emol kennt. Sei Bruder a séng Schwester sin nach ganz schei a wärten laang brauchen bis se Zoutrauen an hir nei Mensche fond hun.
Vleicht huet jo een ee grousst Härz fir Kazen a géng hinnen ee schéint Liëwen bei sech doheem bidden. Si génge bestëmmt och glécklech gin an éngem Pärdstall wou se gudd z'iësse kréien a Leit sech ëm se këmmeren.
Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.

Lea Mudder a Kueder

MussieD'Mussie an d'Mietzi sin zwou ganz léif, verschmusten Schwesteren déi glécklech bei hirem Mensch waren bis dee leider gestuerwen as.
Si sollen wa méiglech zesummen därfe bleiwen wäll si gin immens gudd mateneen eens.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.
Mietzi

RouxiD'Rouxi as éng ganz selbstbewosst jonk Kazemadämchen. Hat as ganz léif a verschmust a wëllt esou vill wéi méiglech mat séngen Zweebeener zesumme sin.
Awer hat as och éng richteg Zick anere Kazen géintiwer, hat duld kéng bei sech doheem a wëllt eléng Prinzessin spillen.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.

Holly a Pazuzu 2Dës zwee Frënn sichen zesummen een neit Doheem. Si brauche keen Auslaf awer ee flott Haus wou se vill Plaz hun fir ze rennen an ze spillen. A virun allem léif Menschen déi sech vill a gudd ëm si këmmeren. Si sin immens verschmust an heemlech Kazen.
Doduerch dass d'Holly ee plakechen Bauch a Pättercher huet bleiwt all Stëps aus der Loft u séngem Kiërper hänken. Si mussen allen zwee regelmässeg gewäsch gin. Si gin nëmmen u ganz éierlech Kazefrënn vermëttelt.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.

Picasso2De Picasso huet e puer Joër glécklech bei énger eelerer Persoun geliëwt bis si sech net méi konnt ëm hiën këmmeren.
Hiën as ee ganz verschmusten eeleren Härchen dee gär mat sénge Menschen ee gemittlecht Liëwen genéisse géng.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.

Nommern Pascha 2Dir musst dach zougin dass dësen herrleche Kueder ee richtege Pascha as. Hiën huet an énger Kazefamill geliëwt, as ee kräftege Kärel awer grad esou douce a verschmust. De Pascha gët ganz gudd mat aner Kazen eens, e wëllt awer am léiwsten ganz vill mat sénge Menschen zesumme liëwen.
Am Fréijoër geet hiën bestëmmt gär sei Gaard erkunden.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.

Frscheweier Fabio a Fibi Des zwee Geschwester goufen mat hirer ganzer Kazefamill zu 10 tëschend Konter an Izeg am Bësch ausgesat.
Déi aner hu schon all nei Familje fond, awer wäll d'Fibi ganz schei as an de Fabio och e bessi Zait brauch huet nach kee si gewollt.
Si sin extrem geselleg mat aner Kazen a géngen sech méi einfach aliëwen wann éng heemlech Kaz hinne géng hëllefen fir sech an hirem neien Heem anzeliëwen. Kazekenner loossen hinnen déi néideg Zait.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.

Lucie5D'Lucie war mat sénge Kazekanner bei énger Famill zougelaf, kee Mënsch weess wou hat hirkoum.
Séng kléng Bans as vermëttelt an elo soll hat och endlech een eegend Doheem kréien. D'Lucie brauche éng roueg Famill ouni Radau an Hektik, dann as hat ee richtegt Schmusemeedchen.

A séngem Haus wëllt hat kéng aner Kaz a scho guer keen Hond.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.

ceskaD'Ceska as éng superléif Schmusekaz, hirem Alter entspriëchend richteg verspillt. Mat séngesgleichen gët et net gud eens, do as et éng kléng Zick a vermasselt sech esou all Frëndschaften. Si hat ee Schwiër am A deen awer komplett verheelt as. D'Ceska brauch onbedéngt Freigang.

Telefon: 26 50 18 10 oder 34 85 01.

EmmiDat zierlecht Emmi as ee Fall fir Kazekenner mat Gedold a Kazegefill. Am Ufank as hat zimlech schei bis et séng nei Leit kennt. Awer dann as d'Emmi extrem schmusereg, ëmmer dobei fir gehätschelt ze gin. Wéi dir gesid genéisst d'Emmi sei Gaard.

Telefon: 26 50 18 10 oder 34 85 01.

Piu2D'Piu waard scho laang op léif Leit déi hat géngen an hir Famill ophuelen.
Hat huet een Trauma erliëwt an huet missen sei Schwanz amputéiert kréien. Dat schéngt da leider d'Ursaach ze sin firwat dass nach keen hat wollt, woubei hat sech séng Mënschen och eraussicht.
D'Piu brauch ee gemitlecht Doheem ouni vill Stress a wou et kann an e flotte Gaard goën.
A w.e.g. kéng aner Kazen am Haus, esou frouh as hat net mat séngesgleichen.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.

3 FlantermaisWéi déi hei 3 kléng Schwärzercher waarden e puer schei Kazekanner op een neit Doheem. Si sin ze grouss bei eis komm a waren virdrun ni ugepakt gin. Béiss sin se net, si brauchen einfach laang Zait fir sech anzeliëwen. Eng heemlech Kaz, Geduld a Kazekenntnis hëllefen dass si och énges Dags vleicht richteg Schmuser gin.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.

gestiefelter Kater

Mir hu permanent teschend 30 a 40 Kazen ofzegin.

An der Héichsaison sin dat der oft 70 - 80 déi en neit Heem sichen, opgedeelt op 3 Familjen!

Et si keng importéiert Problemer, awer alles Déiere vun heiheem, déi entweder ausgesat gi sin, oder net méi an hirer Familje kenne bleiwen, firwat och emmer.

Ruft eis un, mir soen Iech gär wéi eng dat dee Moment do sin a fir Iech a Fro kéimen.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71 oder 26 50 18 10.

 

 

Noutdengscht