Pipa1D'Pipa as éng ganz léif, verspillte Kaz déi glecklech an énger Famill mat Kanner géng gin. Ee Problem huet et, wat hat awer net weider stéiert: d'Pipa as daf a kann duerfir just am Haus liëwen sou wéi hat bis elo gewinnt war.

Seng nei Menschen wärten sech séier dodru winnen an éng heemlech Schmusekaz hun.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.

Paddy1De Paddy as einfach bei Leit opgetaucht, kee weess vu wou e koum. Natirlech war en net kastréiert. Hiën as een heemlechen, gesellege Kueder deen awer weist wann et duer geet a wat en net wëllt. Mat sozialen Kazen a Kuederen gët en eens. Ee flotte Kueder fir Leit déi wëssen dass éng Kaz net alles zouléisst. Hiën as net onbedéngt fir bei kléng Kanner.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.

Betty1D'Betty war mat sénge Kléngen op éngem privaten Firmeparkplaz ausgesat. Hat war mat Menschen gewinnt awer doduerch extrem misstrauesch an huet séng Kléng verdeedegt. Soubal déi vermettelt waren as et méi roueg an ëmmer méi heemlech gin. An trotzdem as d'Betty éng Kaz fir Kenner, wann et net wëllt oder an éngem Nascht verstoppt as heescht et net upaken.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.

Trixi1DTrixi as an extrem schlechtem Zoustand ënnert Autoën op éngem Parking fond gin.
Hat huet missen komplett geschuer gin an et war Haut a Schank. Mëttlerweil as et éng pummelech Kaz, ganz heemlech a gemittlech.
D'Trixi gët eens mat séngesgleichen awer hat spillt d'Chefin. Eng léif Familjekaz déi et verdéngt huet ee gudd Doheem ze fannen.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.

Lea Klnge KuederDéi 3 Geschwester si fond gin wéi se scho ganz verwëldert waren. De Kiëderchen hei as vill méi zoutraulech gin wann en ee Mensch emol kennt. Sei Bruder a séng Schwester sin nach ganz schei a wärten laang brauchen bis se Zoutrauen an hir nei Mensche fond hun.
Vleicht huet jo een ee grousst Härz fir Kazen a géng hinnen ee schéint Liëwen bei sech doheem bidden. Si génge bestëmmt och glécklech gin an éngem Pärdstall wou se gudd z'iësse kréien a Leit sech ëm se këmmeren.
Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.

Lea Mudder a Kueder

MussieD'Mussie an d'Mietzi sin zwou ganz léif, verschmusten Schwesteren déi glécklech bei hirem Mensch waren bis dee leider gestuerwen as.
Si sollen wa méiglech zesummen därfe bleiwen wäll si gin immens gudd mateneen eens.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.
Mietzi

RouxiD'Rouxi as éng ganz selbstbewosst jonk Kazemadämchen. Hat as ganz léif a verschmust a wëllt esou vill wéi méiglech mat séngen Zweebeener zesumme sin.
Awer hat as och éng richteg Zick anere Kazen géintiwer, hat duld kéng bei sech doheem a wëllt eléng Prinzessin spillen.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.

Lucie 1D'Lucie war mat sénge Kazekanner bei énger Famill zougelaf wäll et Hëllef a Fudder gesicht.
Séng kléng Band as vermëttelt an elo soll hat och endlech een eegend Doheem kréien. D'Lucie brauche éng roueg Famill ouni Radau an Hektik, dann as hat ee richtegt Schmusemeedchen.

A séngem Haus wëllt hat kéng aner Kaz a scho guer keen Hond.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.

Frscheweier Fabio a Fibi Des zwee Geschwester goufen mat hirer ganzer Kazefamill zu 10 tëschend Konter an Izeg am Bësch ausgesat.
Déi aner hu schon all nei Familje fond, awer wäll d'Fibi ganz schei as an de Fabio och e bessi Zait brauch huet nach kee si gewollt.
Si sin extrem geselleg mat aner Kazen a géngen sech méi einfach aliëwen wann éng heemlech Kaz hinne géng hëllefen fir sech an hirem neien Heem anzeliëwen. Kazekenner loossen hinnen déi néideg Zait.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.

ceskaD'Ceska as éng superléif Schmusekaz, hirem Alter entspriëchend richteg verspillt. Mat séngesgleichen gët et net gud eens, do as et éng kléng Zick a vermasselt sech esou all Frëndschaften. Si hat ee Schwiër am A deen awer komplett verheelt as. D'Ceska brauch onbedéngt Freigang.

Telefon: 26 50 18 10 oder 34 85 01.

EmmiDat zierlecht Emmi as ee Fall fir Kazekenner mat Gedold a Kazegefill. Am Ufank as hat zimlech schei bis et séng nei Leit kennt. Awer dann as d'Emmi extrem schmusereg, ëmmer dobei fir gehätschelt ze gin. Wéi dir gesid genéisst d'Emmi sei Gaard.

Telefon: 26 50 18 10 oder 34 85 01.

3 FlantermaisWéi déi hei 3 kléng Schwärzercher waarden e puer schei Kazekanner op een neit Doheem. Si sin ze grouss bei eis komm a waren virdrun ni ugepakt gin. Béiss sin se net, si brauchen einfach laang Zait fir sech anzeliëwen. Eng heemlech Kaz, Geduld a Kazekenntnis hëllefen dass si och énges Dags vleicht richteg Schmuser gin.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.

gestiefelter Kater

Mir hu permanent teschend 30 a 40 Kazen ofzegin.

An der Héichsaison sin dat der oft 70 - 80 déi en neit Heem sichen, opgedeelt op 3 Familjen!

Et si keng importéiert Problemer, awer alles Déiere vun heiheem, déi entweder ausgesat gi sin, oder net méi an hirer Familje kenne bleiwen, firwat och emmer.

Ruft eis un, mir soen Iech gär wéi eng dat dee Moment do sin a fir Iech a Fro kéimen.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71 oder 26 50 18 10.

 

 

Noutdengscht