Sonndes, den 25. Abrël um 16.00 Auer
Generalversammlung an der Loretto-Kapell um Sennengerbierg

Samschdes, den 5. Juni
Flouh- a Bichermaart bei eisem Lokal op der Tréirer Strooss zu Nidderaanven

Sonndes, den 7. November vun 11.00 bis 18.00 Auer
Bazar am Loisi am Sand zu Ueweraanven.

Samschdes, 14. a Sonndes 15. November
Stand um Hobby-Salon vum Syndicat d'Initiative

Samschdes, de 4. Dezember vun 11.00 bis 18.00 Auer
Stand um Bazar am CIPA Grengewald

E puer Beispiller vun eisen Déieren déi mir am Laf vum Joer haten.

Noutdengscht