Sonndes, den 13. Abrël um 16.00 Auer
Generalversammlung an der Loretto-Kapell um Sennengerbierg

Samschdes, den 31. Mee
Flouh- a Bichermaart bei eisem Lokal op der Tréirer Strooss zu Nidderaanven

Samschdes, 8. a Sonndes 9. November
Stand um Hobby-Salon vum Syndicat d'Initiative

Sonndes, den 16. November vun 11.00 bis 18.00 Auer
Bazar am Loisi am Sand zu Ueweraanven.

Samschdes, de 6. Dezember vun 11.00 bis 18.00 Auer
Stand um Bazar am CIPA Grengewald

E puer Beispiller vun eisen Déieren déi mir am Laf vum Joer haten.

Noutdengscht