Grevenmacher Fritzi 002D'Fritzi as éng selbstbewosst Kaz déi laang hir Freiheet genoss huet, wou et awer net nëmme gudd Erfahrung mat de Menschen gemaach huet. Hat gët gär geheemelt soubal een him gefällt, awer et as nach ëmmer virsichteg.
D'Fritzi as scho laang a sénger Fleegefamill a wär frouh endlech séng Famill ze fannen wou et och kann eraus goën.
A séngem Haus wëllt hat kéng aner Kaz an och keen Hond.

 

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.

Noutdengscht