Alsdorf Jana 002D'Jana as een zierleche Schwärzchen wat mat séngem klénge Jong dorueter gelaf as a keen Doheem hat. Hat as éng ganz léiw, heemlech Kaz a war secher vill an de Fanger.
Elo as et kastréiert, geimpft a prätt fir an éng gudd Famill déi him een Heem fir ëmmer bidden.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.

Noutdengscht