Archie2Den Archie sicht dringend een neit Doheem.
Fir sou richteg glécklech ze gin brauch hiën ee standhaften Kazekumpel dee gär mat rolzt a spillt.
Hiën as frouh mat Menschen, as awer kee Schmusekueder. Mat éngem frëndleche Mupp huet den Archie kee Problem a géng gudd eenz gi mat him.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.

Noutdengscht