Paddy1De Paddy as einfach bei Leit opgetaucht, kee weess vu wou e koum. Natirlech war en net kastréiert. Hiën as een heemlechen, gesellege Kueder deen awer weist wann et duer geet a wat en net wëllt. Mat sozialen Kazen a Kuederen gët en eens. Ee flotte Kueder fir Leit déi wëssen dass éng Kaz net alles zouléisst. Hiën as net onbedéngt fir bei kléng Kanner.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.

Noutdengscht