MoDem Mo gesait een of dass en e richteg gemittlechen Kueder as. Hiën as ganz heemlech, kuschelt awer am allerléiwsten mat sénger Frëndin Lulu.
De Mo huet guer kee Problem mat Menschen, si sollen just net hektesch oder hart sin wäll hiën as jo kee jonke Spunt méi.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.

Noutdengscht