MussieD'Mussie an d'Mietzi sin zwou ganz léif, verschmusten Schwesteren déi glécklech bei hirem Mensch waren bis dee leider gestuerwen as.
Si sollen wa méiglech zesummen därfe bleiwen wäll si gin immens gudd mateneen eens.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.
Mietzi

Noutdengscht