FifiD'Fifi hat bis elo kee schéint Liëwen. Hat as extrem ofgemoërt aus énger Wunnéng gehol gin an huet emol missen zou sech kommen. Elo huet et sech gudd erkrit an et as éng immens léif, verschmuste Kaz.
D'Fifi wär éng flott Gesellschaft fir een eelere Mensch dee vill bei him as.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.

Noutdengscht