Berbourg MammDéi hei Mammchen huet bis elo mat hiren 2 Kléngen bei éngem Seniorenheem geliëwt an as gudd vun énger Bewunnerin versuegt gin. Elo, wou se agefaang sin fir ze kastréieren, därfen d'Déiercher net méi zréck. Dat as een Drama fir d'Kazen, awer och fir d'Madame.
Mir sichen Kazefrënn déi dës schei Kazefamill géngen bei sech ophuelen, wou si een Ennerdag hun a gudd z'iësse kréien. 
Mat der Zait gin se och méi zoutraulech wäll de Kiëderchen huet sech vun der Madame heemele gelooss.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.
Berbourg KuederBerbourg Meedchen

Noutdengscht