Lulu1D'Lulu as éng ganz douce a verschmuste Kaz. Hat huet mam Mo zesumme geliëwt an as immens frouh mat him. Aner Kazen färt et e bessi.
Dat schéinst fir d'Lulu as um Schouss ze kuschelen a geheemelt ze gin. 

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.

Noutdengscht