Simba2De Simba as ee vun de ville Kuederen déi onkastréiert duerch d'Diërfer strummen. Hiën as een décke Schmuser, also huet en ganz énk mat Menschen zesumme geliëwt. Natirlech as en elo kastréiert a brauch nach just séng eege Famill. De Simba brauch Freigang wann en gudd ageliëwt as.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.

Noutdengscht