Hei d'Lëscht vun eise Kazen déi op een neit Doheem waarden. Fir Detailer a Fotoën kënn Dir eis gär urufen.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.

GIPSIE, weiss/schwaarz Mudder vu 5 Joër.
As ganz léif mat Leit, brauch e bessi Zait fir sech anzeliëwen, net bei kléng Kanner.

SIPPI, schildpatt Mudder vun 1 1/2 Joër
Eng Kaz mat Charakter. Soll eenzeg Kaz a sénger neier Famill sin. As gans verspillt an heemlech.

PIU, getigert/weiss Mudder vu 5 Joër
Huet een Trauma erliëwt awer mëttlerweil huet et sech gudd erhol. D'Piu muss eléng an éng Famill kommen wou et och Freilaf krit.

TONI, weiss mat getigerte Kueder vu 4 Joër
As schlëmm blesséiert fond gin. Elo as en an Topform, ee frëndlechen, léiwe Kueder deen lëmmelzeg mat aner Kazen as an duerfir soll eléng kommen.

JIMMY, getigert/weisse Kueder a MAUSY, dreifaarweg Mudder, 4 Joër
De Jimmy as ee ganz heemlechen, séng Frëndin brauch Zait bis se hir Angscht verluer huet. Si sin nëmmen zesummen z'adoptéieren.

PAZUZU, schwaarz/smoke Kueder an HOLLY, gro/weiss Mudder, 2 Joër
Ganz léif Kazen déi nëmmen zesummen z'adoptéiere sin. Réng Wunnéngskazen.

MICKY, getigerte Kueder vu 4 Joër
Hiën huet bis viru kurzem onkastréiert an éngem Appartement geliëwt. En as ganz heemlech, natirlech kastréiert, awer dominant vàv vun aner Kuederen

WIBBEL, weiss/schwaarze Kueder, 4 1/2 Méint
Ee ganz léiwen awer immens aktiven jonke Kueder deen net soll vill eléng gelooss gin. Am beschten zesummen mat sénger schwaarzer Frëndin.

Schwaarz Mudder, 3 1/2 Méint 
Ganz léif, dem Wibbel séng Frëndin

Schwaarz Mudder, 3 1/2 Méint
Eng léif jonk Kaz déi net soll vill eléng misse sin an hirer neier Famill.

MINNIE, gro getigert Kaz, 2 Joër
Eng ganz léif, douce Mudder déi am léiwsten eléng mat hire Mënschen as. 

LILLY, schwaarz/weiss Mudder, 8 Joër
Wahrscheinlech ausgesat as si bei Leit zougelaf. Gët net gudd mat aner Kazen eens a brauch Freilaf soubal se ageliëwt as. Si as ganz léif mat Menschen.

SHANA, gro/weiss Mudder, 8 Méint
As am Ufank ängstlech, brauch Zait a Gedold fir séng nei Emgéigend kennen ze léieren. As dann awer ganz heemlech. Bachblüten hëllefen dass hat sech gudd aliëwt. Nëmme bei Kazekenner, wa méiglech bei éng sozial Kaz wou et sech kann uschléissen.

LEO, Siam-mix, 10 Joër
Ee ganz gemittleche Kueder deen nach muss op Régime gesat gin. As ganz léif mat Menschen a Kanner.

Bei de Fräscheweier tëschend Konter an Itzeg ausgesat, mussen nach all opgepäppelt a kastréiert gin.
Schwaarz Mudder
Getigert/weiss Mudder
Getigert/weiss Mudder 1 Joër
Schwaarz/weiss Mudder 1 Joër
2 schwaarz/weiss Kuederen 1 Joër
2 Kléng schwaarz/weiss 10 Wochen
1 kléng schwaarz + 1 kléng weiss/schwaarz 8 Wochen

SIMBA, schwaarze Kueder, 4 Joër
Ee ganz léiwen deen onkastréiert bei Leit zougelaf as a vu kéngem vermësst gët.

5 schwaarz Kléng 9 Wochen
net direkt ofzegin

SIMBA, schwaarze Kueder, 2 Joër
Ganz léif, huet bis elo als réng Wunnéngskaz geliëwt

Kléng Kazen
Mir hun éng ganz Parti kléng Kazen déi demnächst léif Familje sichen. Fir Detailer w.e.g. urufen.

Noutdengscht