Benny2Dee gudde Benny as einfach esou bei Leit zougelaf. Hië war gewint an énger Famill an as ganz heemlech. Nodeems en kastréiert war as en och méi sozial mat aner Kaze gin. Elo brauch en am Fong nach just éng léif Famill déi hiën richteg verwinnt a wou net onbedéngt éng aner Kaz am Haus as. Dobaussen wärt hiën sech séng Frënn selwer sichen.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.

Noutdengscht