GipsieD'Gipsie kënnt aus éngem Messie-Haus wou hat mat ville Kazen zesumme geliëwt huet. Hat as éng léif, douce Kaz déi bis elo am Fong ni schlecht Erfahrung mat Mënsche gemaach hut. D'Gipsie kënnt sech a sénger neier Famill mat énger geselleger Kaz ufrënden.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.

Noutdengscht