EmmiDat zierlecht Emmi as ee Fall fir Kazekenner mat Gedold a Kazegefill. Am Ufank as hat zimlech schei bis et séng nei Leit kennt. Awer dann as d'Emmi extrem schmusereg, ëmmer dobei fir gehätschelt ze gin. Wéi dir gesid genéisst d'Emmi sei Gaard.

Telefon: 26 50 18 10 oder 34 85 01.

Noutdengscht