Jimmy2Déi zwee schéiner hei hun ee Brand an hirem Haus erliëwt a kënnen net hannescht goën. Si hun dobausse geliëwt, haten éng waarm Schlofplaz a si gudd gefiddert gin. De Jimmy as ee ganz heemlechen soubal en een neie kennt, d'Mausy brauch méi laang Zait. Si sollen zesummen een neit Liëwen kënnen ufänken bei Kazefrënn bei deenen se kënnen am Haus wunnen. Freigang no der néideger Agewinnung wär deenen zwee bestëmmt léif.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.
Elvange Mausy 5

Noutdengscht