Bourglinster Lisy 2D'Lizy as éng gemittlech, eeler Kazemadämchen déi nach gudd drop a. Hat konnt net mat an de sonnege Süden plënneren a sicht een neit Doheem. D'Lizy as éng gudd Gesellschaft fir ee Mënsch dee vill doheem as a wou kee Stress as. Mat aner Kazen gët et guer net eens. Also: wië bid him nach éng schéin Zait a sénger Famill?

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71.

Noutdengscht