LeonieD'Leonie, éng kléng Kanéngchen, sicht een neit Doheem bei Artgenossen.

Hat as geimpft an nemmen Bannenhaltung gewinnt.
Adoptiounsgebühr as 30 € 

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71

Noutdengscht