PipaDéi kléng weiss Pippa as daf, duerfir muss et als réng Wunnengskaz gehal gin. Hat as ee ganz léiwt, awer ee richtegen Dropgänger. D'Pippa brauch onbedéngt Gesellschaft, souwuel vu Véierbeener déi awer gedëlleg sin, an och Zweebeener woubei Kanner iwer 10 Joër flott Spillkameroden fir hat wären.

Telefon: 26 66 08 71 oder 34 85 01.

Noutdengscht