Lea2D'Lea muss schon éng länger Zait neischt méi z'iësse krit hun wéi et bei Kazefrënd zougelaf as. Hat as éng léif Kaz déi awer weess wat se wëllt. Also kléng Kanner an aner Déieren sollten net an hirem neien Haus sin.
No senge ganzen Abenteuer brauch d'Lea déi néideg Zait fir sech a sénger neier Famill anzeliëwen, dann as hat éng verspillten Schmusekaz.

Telefon: 34 85 01 oder 26 66 08 71

Noutdengscht