PRIVATEN DEIERESCHUTZ

Association sans but lucratif

Boîte Postale 75 
L-6905 NIEDERANVEN

Telefon: 34 85 01
E-mail:  Cet adresse mail est protégé contre les spambots. Vous avez d'activer le javascript pour la visualiser.

Le Privaten Déiereschutz est un des organismes nationaux disposant d’un agrément du Ministère et en même temps étant reconnue « établissement  d’utilité publique » par arrêté grand-ducal du 7 décembre 2012.

Ainsi vos dons, versés sur les comptes du Privaten Déiereschutz, sont déductibles à partir de 2012 du revenu imposable dans les limites fixées à l’article 109, alinéa 1 n°3, de la loi concernant l’impôt sur le revenu.

Voici nos comptes bancaires:
BCEE LU81 0019 1700 0019 4000
CCPL LU42 1111 2407 7016 0000

  


 

Kleng Kazen

 

't as elo de Moment fir Är Kazen dringend kastréieren ze loossen.

Eng Héichrechnung iwer d'Vermehrung vu Kazen:

Vun enger Koppel Kazen kommen
am éischte Joer 12 Kleng

am zweete Joer kennen dat der 144 sin

am drette Joer iwer 1.700 Kazen 

Verweldert Kazen fänkt ee mat Falen an a setzt se duerno op d'Plaz zreck.
Falen kënn Dir bei deene meeschten Déiereschutzen léinen,
wann Dir net eens git krit der och gehollef fir se ze fänken.
Just net nokucken, weg.

D'Déiereschützer sin natirlech och frouh wann se net déi ganz Kastratiounskäschten mussen eleng droen.

Mir hun dringend eng ganz Partie Kanengercher a Mierschwengercher a Raten
a gudd Hänn ze vermëttelen.

Noutdengscht